Saturday, June 15

Taming the Nuclear: Between Past and Future Imaginaries | Nükleer’i Evcilleştirmek: Geçmiş ve Gelecek Tahayyülleri Arasında

Konuşmacı | Speaker: Prof. Ulrike Felt

Moderasyon | Moderation: Dr. Duygu Kaşdoğan

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

Whatever choice might be made in any given national context (and beyond) to expand the use of or to phase out of nuclear energy, we have come to live in “nuclear times”. And this well beyond any temporal horizon we usually think about. This invites to pose the question of what we can collectively learn from the ways nuclear pasts evolved? What futures did we imagine back then and how did major incidents (Three Mile Island, Chernobyl and Fukushima) disrupt the respective prevailing imaginaries of the nuclear and make us develop new ones? Using the notion of “taming the nuclear” this talk will explore the different ways in which contemporary (Europen) societies have been dealing with “the nuclear” when faced with major issue and when needing to rethink nuclear futures — be they with or without active nuclear power plants. In doing so, this talk specifically addresses the role of art works used in imagining and simultaneously trying to tame an uncertain future. This ranges from efforts to address the nuclear through comic-like stories, over exhibitions to film projects. These spaces are different to usual science and technology oriented spaces of imagination and reflection and potentially offer alternative ways to open up and address the complexities at stake.

Nükleer enerji kullanımının ölçeğini genişletmek ya da bunu aşama aşama sonlandırmak için herhangi bir ulusal bağlamda (ve ötesinde) nasıl bir seçim yapılmış olursa olsun, “nükleer zamanlarda” yaşamaya başladık. Ve bu durum çoğu zaman aklımıza gelen zamansal ufukların oldukça ötesindedir.  Bu durum aynı zamanda bizi nükleer geçmişin evrildiği yollardan kolektif olarak ne öğrenebileceğimiz sorusunu sormaya davet ediyor. O zamanlar nasıl bir gelecek tahayyülü kurduk, (Üç Mil Adası, Çernobil ve Fukuşima gibi) yaşanmış kimi önemli olaylar nükleere dair bu mevcut tahayyülleri nasıl bozdu, kesintiye uğrattı ve yenilerini geliştirmemizi sağladı? Bu konuşmada “nükleeri evcilleştirmek” kavramı kullanılarak, çağdaş (Avrupa) toplumlarının mühim sorunlarla karşılaşıp nükleer geleceği (ister aktif nükleer santrallerle ister onlarsız) yeniden düşünmeye gereksinim duydukları anda “nükleer” ile baş etmek için izledikleri farklı yollar tartışılacak. Bunu yaparken belirsiz bir gelecek tahayyülü kurup aynı anda onu evcilleştirmede sanat eserlerinin rolünden bahsedilecek. Sanat eserleri, nükleere dikkat çekmeye çalışan komik karikatür ve hikayelerden, sergilere, film projelerine kadar uzanan bir alanı kapsıyor. Bu alanlar, bilim ve teknolojiye yönelik alışıldık tahayyüllerden farklıdır; eldeki karmaşıklığa dikkat çekmek ve onu açmak için potansiyel olarak alternatif yollar sunar.

Ulrike Felt is Professor of Science and Technology Studies since 1999. She is currently head of the STS department and of the interfaculty research platform “Responsible research and innovation in academic practice” at the University of Vienna. From 2014 to 2018 she has also been dean of the Faculty of Social Science. Her research focuses on governance, democracy and public engagement as well as on changing academic research cultures. She has published widely covering fields of the life sciences/(bio)medicine, nuclear energy, nanotechnology, sustainability/environmental research and digital developments. Since 2017 she is president of European Association for the Study of Science and Technology.

Ulrike Felt, 1999’dan beri Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Profesörü’dür. Halen Viyana Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümü ve fakülteler arası bir Araştırma Platformu olan “Akademik çalışmalarda yenilik ve sorumlu araştırma” platformunun başkanıdır. 2014-2018 yılları arasında Sosyal Bilimler Fakültesi’nin dekanlığını da yapmıştır. Araştırmaları, yönetişim, demokrasi ve halkın katılımının yanı sıra değişen akademik araştırma kültürleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Yaşam bilimleri/(biyo)tıp, nükleer enerji, nanoteknoloji, çevre araştırmaları/sürdürülebilirlik ve dijital gelişmeler konularında yayınlar yapmıştır. 2017’den beri Avrupa Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Derneği’nin (EASST- European Association for the Study of Science and Technology) başkanıdır.